logo deco Niš, Dušanova 54 - 72 , P.C. Dušanov Bazar, kula, II sprat, lokal 203
Tel: 018 528 310 | 064 11 97 423

English
logo_ deco spoj savremene i tradicionalne medicine

AKUPUNKTURA

Tradicionalna metoda leČenja koja istovremeno utiČE na fiziČko i psihiČko zdravlje Čoveka. Akupunktura umanjuje oseĆaj bola, opuŠta miŠiCe, popravlja cirkulaciju, disanje, reguliŠe apetit, varenje, nivo hormona, deluje smirujuĆe i antidepresivno. Jedan od jako bitnih efekata je poveĆanje imuniteta,  odnosno psihiČke i fiziČke otpornosti u celini.

Akupunktura se izvodi stimulacijom bioaktivnih taČaka na koŽi tela. ObiČno se stimuliŠe desetak akupunkturnih taČaka, a njihov izbor zavisi od stanja koje se tretira. Trajanje leČenja, uČestalost i broj tretmana moŽe biti razliČit u zavisnosti od vrste oboljenja, duŽine trajanja i jaČine tegoba. NajČeŠĆe se terapijski proces  sprovodi u vidu serije od 10 tretmana.

Tretmani mogu da se sprovode svakodnevno, dva ili tri puta nedeljno, a izuzetno i viŠe puta dnevno. Za svakog pacijenta ponaosob se odreĐuje individualan reŽim leČenja.

akupunktura

Akupunktura se primenjuje samostalno ili kao dopunska metoda savremenoj medicini, bezbolna je i bez neŽeljenih efekata.

U specijalistiČkoj ordinaciji Medicus pored klasiČne akupunkture iglicama, primenjujemo i akupunkturu laserom, magnetima i MRT.

Laserska akupunktura je savremena metoda koja ima iste efekte kao akupunktura iglicama. Od velike koristi je kod osoba koje se boje iglica, koje su preosetljive na bol, kod dece, kod starijih... kao i kod osoba i stanja u kojima je kontraindikovana primena iglica (npr. alergija na metal). Tretman laserskom akupunkturom kraće traje tako da i osobe sa malo slobodnog vremena mogu da uklope lečenje akupunkturom u svoje obaveze.

O  metodama akupunkture detaljnije moZete pročitati u članku SAVREMENA I KLASIČNA AKUPUNKTURA.

akupunktura
<< GLAVNI MENI deco Medicus e-mail
deco